איך להתכונן למוצאי שנת שמיטה ? הלכות טיפים ורעיונות

ביצוע עבודות הכנה בשמיטה לשנה השמינית

החרישה בשביעית אסורה. לשיטת רוב הראשונים האיסור הוא מן התורה (רש”י ראש השנה ב ע”א ד”ה לשמיטין, תוספות סוכה מ ע”ב ד”ה אבקה, ר”ש שביעית פרק ב שביעית משנה ב, רמב”ן על התורה שמות כג, יא ועוד ראשונים) ויש סוברים שאיסור חרישה הוא מדרבנן (תוספות יום טוב פרק ב משנה ב בדעת הרמב”ם, שער המלך פרק א הלכה ב בדעת הרמב”ן).

כמו כן אסור לעשות בשביעית גם את תולדות החרישה [דוגמאות לתולדות חרישה יובאו להלן].
ויש הסוברים שאף תולדות החרישה אסורות מן התורה (נודע ביהודה תנינא או”ח סימן לא) אבל דעת שאר הפוסקים שהן מדרבנן כתולדות שאר המלאכות שאיסורן מדרבנן.

שנינו בירושלמי (שבת פרק ז הלכה ב) “כל דבר שהוא להניית קרקע חייב משום חורש”.

דהיינו כל מלאכה שעושים בשדה שמטרתה להשביח את הקרקע או להכינה לזריעה אסורה משום תולדת חרישה. והובאו שם בירושלמי כמה דוגמאות של מלאכות, חפירה פירור גושי אדמה וכיוצא בזה.
וכן מבואר במסכת שבת (עג ב) לגבי יישור קרקע שהיא תולדת חרישה, וביאר רש”י שם (ד”ה גומא וטממה) משום שקרקע ישרה היא נוחה יותר לזריעה ולשאר מלאכות הקרקע.

כל המלאכות האלו שמטרתן תיקון והכשרת הקרקע ואיסורן משום מלאכת חורש, נוהג איסורן אף אם עושה אותן לצורך מוצאי שביעית, כיון שעשה בשביעית מלאכה המשביחה את הקרקע.

העובר ועושה מלאכות הכנה בקרקע לצורך מוצאי שביעית, יש מקומות שקנסו אותו חכמים שלא יזרע בשנה השמינית, ויש מלאכות שהעושה אותן לא קנסוהו חכמים.

כל הדינים הללו מבוארים במשנה (שביעית פרק ד משנה ב):
“שדה שנ‎תקווצה [שניטלו ממנה הקוצים בשביעית] תזרע במוצאי שביעית, שנטייבה [נחרשה היטב] או שנדיירה [עשו אותה דיר לבהמות וכתוצאה מכך נזדבלה] לא תזרע במוצאי שביעית”.

הסבר החילוק במשנה מתי קנסו חכמים ומתי לא, תלוי האם עשה מלאכה המכשירה לגמרי את הקרקע לזריעה במוצאי שביעית כמו חרישה, שבה קנסו חכמים.
לעומת סילוק קוצים שעל אף שהיא מלאכת הכנה, אך השדה טרם מוכנה לגמרי לזריעה במצב כזה, ובזה לא קנסו חכמים שלא יזרע במוצאי שביעית.
כמו כן קנסו חכמים מי שמזבל את הקרקע אפילו שפעולה זו דומה לסיקול אבנים ולא לחרישה, וביאר זאת החזו”א (סימן יט ס”ק טז) מחמת ששבח הזיבול ניכר בפירות.

וכן פסק הרמב”ם (פרק א הלכה יג-יד): “החורש את שדהו או נרה או זבלה בשביעית כדי שתהיה יפה לזריעה במוצאי שביעית, קונסין אותו ולא יזרענה במוצאי שביעית וכו’.
המעביר קוצים מארצו בשביעית כדי לתקנה למוצאי שביעית, או שסקל ממנה אבנים, אף על פי שאינו רשאי לא קנסו אותו ומותר לו לזרעה במוצאי שביעית”.

אמנם על אף האיסור לעשות בגינה כל מלאכה שמכשירה את הקרקע לחרישה או לזריעה, מותר להכין בגינה זבל לדישון או גושי אדמה וכיוצא בזה, שיוכלו להשתמש בהם במוצאי שביעית, אם ניכר שאינו מכין אותם לצורך שביעית.

להיתר זה נדרשים תנאים מסוימים, כמבואר כל זה במשנה (שביעית פרק ג משנה א), שמותר להכין זבל בשדה לצורך שימוש במוצאי שביעית, בתנאי שיעשה כן בזמן שאין דרך להוציא זבל לצורך זריעה בשביעית, ובתנאי שצוברן בשדה באופן שניכר שהוא לצורך מוצאי שביעית, דהיינו בכהאי גוונא שעושה עד שלוש אשפתות לבית סאה, וכל אשפה בשיעור של מאה וחמישים סאה.
ולקמן שם במשנה י מבואר בדעת רבי עקיבא שדין זה נכון באותם תנאים גם לגבי צבירת עפר לצורך מוצאי שביעית.

וכך כתב להלכה במשפטי ארץ – שביעית (פרק ו סעיף ט) שמותר להכין אדמה כדי לפזרה במוצאי שביעית בגינה ובתנאי שניכר שאינו עושה כן לצורך פיזורה בשמיטה, דהיינו שיצבור את האדמה בערימות גדולות. גודל הערימות לכל הפחות 2.1 מטרים מעוקבים אדמה, ולא יהא יותר משלש ערימות בשטח של 840 מטרים רבועים.

ובערוך השולחן (סימן כ ס”ק ה) הוסיף: “יראה לי דאם שדהו קטנה מבית סאה, יכול לעשות אשפה לשליש סאה, ושתי אשפתות לשני שלישי סאה, ואם השדה היא סאה ושליש יכול לעשות ד׳ אשפתות, וכן לפי ערך זה משם ולהלן”.

והעולה מדבריו, שבשדה ששטחה בין 280 מ”ר ל-560 מ”ר מותר לעשות אשפה אחת בגודל הנזכר, ובשדה ששטחה בין 560 מ”ר ל-840 מ”ר מותר לעשות שתי אשפתות כאלו. אכן בשאר הפוסקים לא הוזכר דין זה.

הזקוק לאדמה בכמות קטנה יותר מהנזכר, לא יצבור אותה על גבי אדמת הגינה, אלא יניח אותה על שביל סמוך לגינה, או על גבי יריעות פלסטיק. כך מבואר במשנה (שם משנה ג) לענין זבל, שמותר להניח כמות קטנה של זבל על גבי סלע שאינו מקום גידול, והוא הדין לגבי כמות קטנה של אדמה.

הכתוב הובא מתוך אתר הידברות : הקישור לכתבה

כמו כן, לעיונכם – אנו מביאים כאן קישור לשאלות ותשובות בנושא השמיטה גם מתוך אתר הידברות 

עכשיו כשאנו לקראת סיומה של שנת השמיטה.

כדאי לכם כבר לתכנן את השנים קדימה.
האם כבר חשבתם איך תיראה הגינה, מה כדאי לעשות, האם כדאי לשנות ?

זה בדיוק הזמן לחשוב על הזמנת צוות הגינון
שייבצע עבודות בגינתכן כבר בתחילת השנה שאחרי השמיטה,
יש לכם גינה באיזור מרכז?

נשמח לקבל את פנייתכם,
נתאם מפגש ונבוא לראות את השטח.
אנו בקו הירוק – גינון ברמה אחרת
נתכנן,נעצב ונקים לכם גינה לתפארת לעוד שש שנים טובות
מלבד הגינה וכל מה שמתבקש נוכל גם לשלב אלמנטים נוספים שיישדרגו את הגינה
כגון: פרגולות, דקים, גזיבו, מטבחי חוץ, גופי תאורה, גופי מים, מדרכים ומסלעות ועוד

*******

אנו ממליצים לכם לנצל את ההזדמנות ולהקדים להזמין אותנו לביקור

ולמזמינים מראש – חבילת הטבות מיוחדת

רוצים להזמין אותנו לביקור אצלכם ללא עלות?

רוצים שנגיע אליכם לביקור היכרות?

2022 © כל הזכויות שמורות - "הקו הירוק" - גינות ושירותי גינון במרכז הארץ

שתפו עם חברים
לראש הדף